Beslist.nl

Beslist.nl is een high traffic en online marketing platform voor duizenden webshops met 500.000 bezoekers per dag.

Sector
Internet
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Dagelijks zet zij haar online marketing expertise in om webshops en kopers samen te brengen. Met het assortiment van duizenden webshops biedt beslist.nl de consument een optimaal aanbod in een betrouwbare winkelomgeving. Met de Winkelwagen gaat beslist.nl nog een stap verder in het bieden van gemak en zekerheid. Consumenten kunnen zo met één account veilig bestellen bij alle aangesloten Winkelwagenshops.
De stack wordt bepaald aan de hand van de werkervaring van professionals en de opdrachten die geplaatst zijn op het platform.
C C
Opdrachten
0
Professionals
2

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.