Overeenkomst van opdracht ICT Professionals

De partijen:

 • 1. (“Opdrachtgever”), statutair gevestigd te en kantoorhoudende aan , rechtsgeldig vertegenwoordigd door
  en
 • 2. (“Opdrachtnemer”), gevestigd te en ingeschreven bij de KvK onder nummer , vertegenwoordigd door ,

Overwegende dat:

 • a.Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van ;
 • b.Opdrachtgever zelf niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt voor een goede uitvoering van de in Bijlage 1 omschreven opdracht;
 • c.partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 • d.Opdrachtnemer als zelfstandige voor eigen rekening en risico werkzaam is;
 • e.Opdrachtnemer de bedoelde kennis en vaardigheden heeft en werkzaam is op het gebied van de in Bijlage 1 omschreven opdracht en als zodanig in staat en bereid is de in Bijlage 1 omschreven opdracht uit te voeren;
 • f.Bijlage 1 nadere invulling geeft aan deze overeenkomst van opdracht, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de wens om te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 • g.partijen hun afspraken ter zake de onderlinge rechtsverhouding in deze overeenkomst wensen vast te leggen;

Komen partijen het volgende overeen:

Artikel 1 Aard van de overeenkomst

 • 1.1Deze overeenkomst is tot stand gekomen omdat Opdrachtgever zelf niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt voor een goede uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer zal de in Bijlage 1 omschreven opdracht verrichten, waarbij hij de bedoelde kennis en vaardigheden zal inzetten.
 • 1.2Opdrachtnemer verplicht zich de werkzaamheden in het kader van de opdracht voor Opdrachtgever zoals beschreven in Bijlage 1 rekening houdend met de specifieke kennis en vaardigheden die Opdrachtnemer bezit naar beste weten en kunnen te zullen uitvoeren.
 • 1.3Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
 • 1.4Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW e.v. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat noch deze overeenkomst, noch de relatie die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de werkzaamheden door Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst of de opdracht een arbeidsovereenkomst inhoudt in de zin van artikel 7:610 BW e.v., noch beoogt in te houden.
  Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze Overeenkomst op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.
 • 1.5Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig en deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht en leiding van Opdrachtgever. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Ook kan Opdrachtgever aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt. Indien nodig voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de werktijden bij Opdrachtgever.
 • 1.6Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
 • 1.7Opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.
 • 1.8Indien enige bepaling van deze overeenkomst, dan wel de daarbij behorende bijlagen nietig is of vernietigd word, dan wel er toe leidt dat geen sprake meer zou zijn van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, dan worden deze bepalingen geacht niet te gelden tussen partijen en zullen partijen alsdan in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van die bepalingen overeen te komen.

Artikel 2 Loonheffing en premies werknemersverzekeringen

 • 2.1 Onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van deze overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing, inkomensafhankelijke zorgbijdrage en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.

Artikel 3 Duur, omvang en uitvoering van de opdracht

 • 3.1De opdracht vangt aan op de datum zoals aangegeven in Bijlage 1. De opdracht eindigt van rechtswege op het moment dat de werkzaamheden naar het oordeel van de Opdrachtgever zijn voltooid.
 • 3.2Indien de opdracht voor een bepaalde periode wordt aangegaan, eindigt de overeenkomst op de in Bijlage 1 aangegeven datum.
 • 3.3Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onverwijld in kennis stellen indien Opdrachtnemer verwacht dat de opdracht niet in de voorgestelde tijd kan worden afgerond. Indien het zich laat aanzien dat de Opdrachtnemer de omschreven werkzaamheden niet binnen de afgesproken tijd kan afronden, zullen partijen in overleg treden over eventuele verlenging van de overeenkomst. Indien omtrent de duur van de verlenging geen specifieke afspraken zijn gemaakt, dan wordt de overeenkomst geacht voor eenzelfde periode te zijn verlengd, waarbij een opzegtermijn voor beide partijen geldt van één kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • 3.4Opdrachtnemer zal zich als goed Opdrachtnemer gedragen en de werkzaamheden overeenkomstig de wet en het maatschappelijk gebruik uitvoeren.
 • 3.5Indien gewenst, verleent Opdrachtnemer Opdrachtgever inzage in een geldig identiteitsbewijs opdat zijn identiteit kan worden vastgesteld.

Artikel 4 Onmogelijkheid tot nakoming

Indien op enig moment Opdrachtnemer voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde Opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient Opdrachtgever door Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen al het redelijke in het werk om de betreffende opdracht eventueel op een later tijdstip of door vervanging doorgang te doen vinden.

Artikel 5 Opzegging en ontbinding overeenkomst

 • 5.1Tenzij anders overeengekomen kan elk der partijen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Indien dit voor een goede uitvoering van de opdracht relevant is, kunnen partijen in bijlage 1 een afwijkende opzegregeling overeenkomen inclusief de eventuele (financiële) gevolgen daarvan.
 • 5.2Tenzij partijen daarover specifieke afspraken hebben gemaakt zoals bedoeld in art. 5.1, zullen partijen over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn wegens opzegging van de overeenkomst.
 • 5.3Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Opdrachtnemer gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 • 5.4Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is.
  Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • 5.5Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling

 • 6.1Opdrachtgever zal de tussen partijen in bijlage 1 neergelegde vergoedingen betalen.
 • 6.2In bijlage 1 is nader bepaald welke hulpmiddelen bij de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn en welke kosten hiervoor worden vergoed.
 • 6.3Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten. De wijze van facturering alsmede de betalingstermijn is in bijlage 1 nader omschreven.
 • 6.4Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor de tijd die Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet in staat is aan de opdracht te werken.

Artikel 7 Aansprakelijkheid/schade

 • 7.1De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door deze geleden en/of te leiden schade. In bijlage 1 zijn nadere afspraken over beperking van aansprakelijkheid neergelegd.
 • 7.2De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen schade vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt ten gevolge van de verwezenlijking van het aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar dat de risico’s, welke de uitoefening van het beroep van Opdrachtnemer naar zijn aard meebrengt te buiten gaan.

Artikel 8 Verzekeringen

Opdrachtnemer zal zich voldoende verzekeren ter zake zijn aansprakelijkheden, voor zover gebruikelijk in de branche, voor de werkzaamheden die hij in opdracht verricht.

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze

 • 9.1Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 • 9.2Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

 • 10.1Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • 10.2Bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bijlage en de tekst van deze overeenkomst, dan gaat de tekst van de overeenkomst voor als de tekst in de bijlage ertoe kan leiden dat geen sprake meer zou zijn van een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 BW, maar van een (fictieve) arbeidsrelatie. Voor zover de bijlage expliciet afwijkt van de overeenkomst op punten die niet relevant zijn voor de bepaling of sprake is van een (fictieve) arbeidsrelatie, waaronder afwijkingen van de artikelen 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9, zal de tekst van een bijlage voor gaan.
In tweevoud
Te , op :
Opdrachtgever
Te , op :
Opdrachtnemer
Bijlagen:
Bijlage 1: details uitvoering opdracht en overige bepalingen